Vedtægter  

 

Indholdsfortegnelse

Side
§  1. Navn og hjemsted 2
§  2 Formål 2
§  3 Medlemmer 2
§  4 Medlemmernes rettigheder 2
§  5 Medlemmernes forpligtelser 2
§  6 Udtræden af selskabet 3
§  7 Levering til ikke-medlemmer  ( køber ) 3
§  8 Anlæg 4
§  9 Ledninger over privat grund 4
§ 10 Indskrænkning i vandleverancen 5
§ 11 Generalforsamling 5
§ 12 Stemmeret og afstemninger 6
§ 13 Bestyrelsen 7
§ 14 Tegningsret 7
§ 15 Regnskabet 7
§ 16 Opløsning 8
§ 17 Ikrafttræden 8

 

§ 1 – NAVN OG HJEMSTED

 

          Gesten Vandværk

          6621 GESTEN

 

§ 2 – FORMÅL

 

            Selskabets formål er – i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte  regulativ – at forsyne ejendomme indenfor vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest muligt driftsbidrag, som dog foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser samt at varetage medlemmernes fælles interesser i alle vandforsynings og deraf afledte spørgsmål.

 

§ 3 – MEDLEMMER

 

            Selskabets medlemmer er grundejere – indenfor vandværkets forsyningsområde – som har betalt anlægsbidrag i henhold til regulativet eller har overtaget en ejendom, hvis tidligere ejer ved overdragelsen var medlem af selskabet.

 

§ 4 – MEDLEMMERNES RETTIGHEDER

 

            Selskabets medlemmer har ret til at forblive  forsynet med vand på de i regulativet fastsatte betingelser.  Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativet og gældende takstblad.

 

§ 5 – MEDLEMMERNES FORPLIGTELSER

                                                                                                                               TOP

            For lån, som selskabet måtte optage, såvel for lånenes rettidige forrentning og afdrag, samt for alle øvrige forpligtelser, hæfter medlemmerne solidarisk. Kreditorerne kan dog først holde sig til de enkelte medlemmer, hvis det har vist sig umuligt at opnå dækning hos selskabet. Sekundært hæfter medlemmerne indbyrdes ligeligt.

            Ethvert medlem er ansvarlig for sine lejere. Såfremt et medlem sælger eller på anden måde afstår sin ejendom, er han (ved dødsfald hans bo) forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i hans forpligtelser overfor selskabet. Sker det ikke mister han sin ret til andel i selskabets værdier, men hæfter fremdeles for sine forpligtelser. Det er en betingelse ved ejerskifte, at samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt.

            Selskabet kan betinge sig, at nye medlemmer ved en tinglyst deklaration på ejendommen sikrer betaling af forfaldne ydelser, også i tilfælde af ejerskifte ved tvangsauktion eller anden retsforfølgelse.

 

§ 6 – UDTRÆDEN AF SELSKABET

 

            Udtræden af selskabet på anden måde end ved ejerskifte kan kun ske ved ejendommens nedlæggelse (sletning som selvstændig matr.nr.), ved ekspropriation o.l.,  forudsat vandforbrugende virksomhed ophører. Før udtræden kan finde sted, skal ejendommens stikledning afbrydes ved forsyningsledningen, ligesom ejendommens (medlemmets) andel af selskabets gæld skal indbetales. Ved eksklusion af selskabet p.g.a. restance, der ikke har kunnet inddrives, dog først efter udløbet af eventuelle i regulativet nævnte frister.

           Efter eksklusion afbrydes vandforsyningen til ejendommen.

           Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom alle omkostninger afholdes af medlemmet.

 

§ 7 – LEVERING TIL IKKE-MEDLEMMER  (KØBERE)

 

            Institutioner, som ifølge deres natur, eller ejere af enkelte ejendomme, som ifølge særlige omstændigheder ikke kan være medlemmer, vil – mod en af bestyrelsen fastsat afgift – kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse.

            Nævnte afgift skal altid dække den del af et medlems indskud, der medgår til hovedledningsbidrag, forsyningsledningsbidrag, bidrag til værket samt stikledningstilsvar.

 

§ 8 – ANLÆG

                                                                                                                             TOP

            Selskabet anlægger vandværk med boringer, vandbehandlingsanlæg og pumper, evt. trykforstærker samt hoved- og forsyningsledninger, der senere tilsluttes vandværkets etablerede forsyningsledning og stikledninger, dog jfr. bestemmelse herom.

            Selskabet anlægger endvidere stophaner, der skal søges placeret i skel, eller efter selskabets anvisning.

           Selskabet har ejendomsretten til forsyningsanlægget incl. stikledninger og stophaner til skel.

           Vedligeholdelse og nødvendig fornyelse påhviler selskabet.

 

§ 9 – LEDNINGER OVER PRIVAT GRUND

 

            Selskabet er berettiget til at føre ledninger over medlemmernes ejendomme, så vidt muligt kun på tidspunkter, hvor det forvolder mindst gene. Nødvendige reparationer skal dog kunne udføres til enhver tid.

            Såfremt der ved arbejder af denne art forårsages påviselig skade, betales en efter bestyrelsens skøn rimelig erstatning. Grundejere er dog berettiget til at forlange erstatningen fastsat ved voldgift.

            Retten til sådanne ledningers anlæg og vedligeholdelse skal sikres ved en på ejendommen tinglyst deklaration. Selskabet afholder dermed forbundne udgifter.

            Skulle det undtagelsesvis vise sig formålstjenligt eller nødvendigt for et medlem at føre sin stikledning over et andet medlems grund, er denne forpligtet til at tåle dette, hvis bestyrelsen finder det rimeligt og på betingelse af, at der tinglyses deklaration om ledningens placering samt adgang til dens vedligeholdelse og reparation, alt for den interesseredes regning. Deklarationen skal godkendes af bestyrelsen.

 

§ 10 – INDSKRÆNKNING AF VANDLEVERANCEN

                                                                                                                                  TOP

            Bestyrelsen afgør i hvilken udstrækning og på hvilke betingelser, havevanding må finde sted. Evt. ekstra afgift fastsættes i takstbladet.

            Hverken medlemmer eller købere, der aftager vand iflg. § 8, må forsyne andre evt. lejere med vand jfr. iøvrigt  regulativets bestemmelser.

            Forsyning af lejere med vand til erhversbrug kræver forudgående godkendelse af bestyrelsen.

            Vandspild er forbudt jfr. regulativet. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde af vandspild og overtrædelse af konkrete indskrænkninger i retten til vandforsyning pålægge overtræderen en konventionalbod eller lignende særafgift.

 

§ 11 – GENERALFORSAMLING

 

            Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

            Indkaldelse til generalforsamling, såvel ordinære som ekstraordinære, skal ske med mindst 8 dages forudgående varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem eller ved avertering i en lokal avis eller ugeblad.

            Forslag, som ikke er påført dagsordenen, vil ikke komme til afgørelse, hvorfor evt. Forslag som medlemmer ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest 4 dage forud for generalforsamlingens afholdelse.

            Den ordinære generalforsamling afholdes med følgende dagsorden:

1.                                Valg af dirigent

2.                                Formanden aflægger beretning

3.                                Regnskab forelægges

4.                                Budget forelægges

5.                                Behandling af indkomne forslag

6.                                Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen

7.                                Valg af 1 revisor for 2 år og suppleant for 1 år.

8.                                 Eventuelt   

           Intet medlem under 65 år kan nægte at modtage valg, dog kan et medlem fritages for valg i lige så lang tid, som han tidligere har fungeret som bestyrelsesmedlem eller revisor

            Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 20% af medlemmerne til bestyrelsen fremsætter skriftlig forlangende herom ledsaget af en skriftlig dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes  indenfor 2 måneder efter modtagelsen af begæringen, og dagsorden skal udsendes sammen med indkaldelsen.

            Over det på generalforsamlingen passerede indføres et passende resumé i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten.

 

§ 12 – STEMMERET OG AFSTEMNINGER

                                                                                                                           TOP

            Intet medlem har mere end én stemme pr. ejendom vedkommende ejer.

            Der kan stemmes ved fuldmagt (skriftlig), men intet medlem kan repræsentere mere end 1 fuldmagt. Ethvert medlem kan kræve skriftlig afstemning ved personvalg.

            Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og deltage i diskussionen, men de har ingen stemmeret.

            Såvel på ordinær som ekstraordinær generalforsamling træffes afgørelser ved simpel stemmeflertal. Til beslutning om vedtægtsændringer kræves dog mindst 2/3 af de afgivne stemmer, og desuden skal mindst halvdelen af interessenterne være til stede på pågældende generalforsamling. Såfremt kun den første, men ikke den anden af disse forudsætninger er opfyldt, indvarsler bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med halvdelen af de afgivne stemmer, uanset antallet af de fremmødte medlemmer.

            Bestemmelsen i denne vedtægt vedrørende den solidariske hæftelse kan ikke ændres af nogen generalforsamling, før alle lån er fuldt tilbagebetalt, eller ændringer er godkendt af långiveren.

 

§ 13 – BESTYRELSEN

 

      Bestyrelsen består af 5 medlemmer valgt blandt selskabets medlemmer for 2 år ad gangen, idet der hvert år på  den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer. I ulige år afgår 2 medlemmer og i lige år afgår 3 medlemmer, Genvalg kan finde sted.

             Der vælges endvidere 1 bestyrelsessuppleant for 1 år ad gangen.

             Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er  tilstede. Afgørelser i bestyrelsen træffes ved alm. stemmeflertal.

            Bestyrelsen har ret til godtgørelse efter statens regler for nødvendig kørsel og mødeaktivitet, der medfører tabt arbejdsfortjeneste.

            Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift i overensstemmelse med vedtægterne og gældende regulativ. Bestyrelsen kan for selskabets regning i fornødent omfang antage lønnet medhjælp.

            Bestyrelsen træffer endvidere beslutning om evt. nyanlæg og optagelse af lån, som er påkrævet hertil eller selskabets drift i øvrigt.

            Bestyrelsen har ansvaret for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget til generalforsamlingens godkendelse.

             Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.

            Ved afgang fra bestyrelsen indtræder suppleanten i det afgående bestyrelsesmedlems periode.

 

§ 14 – TEGNINGSRET

 

            Selskabet tegnes af formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. Ved køb og salg eller pantsætning og lånoptagelse i øvrigt kræves dog underskrift af hele bestyrelsen.

            Bestyrelsen kan udstede fuldmagt  vedrørende anvisning af udgifter i forbindelse med den daglige drift.

 

§ 15 – REGNSKABET

 

            Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

            Det årlige overskud, der måtte forekomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.

            Overskuddet må udelukkende anvendes i henhold til formålsparagraf 2.

     Årsregnskabet udarbejdes ved bestyrelsens foranstaltning. Revision – herunder kritisk revision – foretages af de på generalforsamlingen valgte 2 revisorer, som begge kan genvælges.

 

§ 16 – OPLØSNING 

                                                                                                                            TOP

            Selskabet kan ikke opløses før al gæld er afviklet. Opløsningen kan kun besluttes såfremt 2/3 stemmer herfor. Dersom opløsning vil kunne ske uden indskrænkning i forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved en kommunal overtagelse, kan opløsning besluttes efter de i § 12 angivne bestemmelser vedr. vedtægtsændringer.

 

§ 17 – IKRAFTTRÆDEN

 

            Vedtægterne træder i kraft, når vedtagelse på den ordinære generalforsamling den 30. Marts 2016 og den efterfølgende  ekstraordinære generalforsamling den 17. maj 2016 har fundet sted.